Prawa dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich rodzin

autor: Agnieszka Gałczyńska | 29.06.2016

Warto wiedzieć, z jakiej pomocy i kiedy można korzystać, ponieważ opieka nad dzieckiem chorym to spore wyzwanie dla rodziców. Poznaj prawa dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców.

Przepisy prawne w Polsce rozgraniczają trzy stopnie niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki). Są one ustalane po ukończeniu szesnastego roku życia. Na wniosek opiekunów zespół medyczny orzeka jeden z nich. Koniczna jest do tego pełna dokumentacja medyczna i świadczenie lekarskie dotyczące zdrowia dziecka.

Dokumentem poświadczającym niepełnosprawność dziecka jest legitymacja. Uprawnia ona do ulg w opłatach za korzystanie z komunikacji, wejść do instytucji kultury i rekreacji. Legitymacja jest wydawana na postawie orzeczenia o niepełnosprawności przez starotę.

Uprawnienia w zakresie świadczeń zdrowotnych

Każde niepełnosprawne dziecko (do 18 roku życia) ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej z środków publicznych. W jego ramach dziecku przysługuje 120 dni rehabilitacji.

Prawa dzieci niepełnosprawnych:

 • lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
 • fizjoterapia ambulatoryjna
 • porada lekarska rehabilitacyjna
 • fizjoterapia domowa
 • rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
 • rehabilitacja słuchu i mowy
 • rehabilitacja wzroku
 • rehabilitacja kardiologiczna
 • rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii
 • rehabilitacja ogólnoustrojowa
 • rehabilitacja neurologiczna
 • rehabilitacja pulmonologiczna
 • rehabilitacja kardiologiczna

Przeczytaj też: Dziecko w szpitalu – jakie prawa ma rodzic?

Young man giving his girlfriend a forehead kiss.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny (620 zł miesięcznie) przysługuje na każde dziecko uznane za niepełnosprawne, które nie skończyło jeszcze 16 lat, a wymaga stałej opieki. Podstawą do wydania takiego zasiłku jest zaświadczenie podpisane przez lekarza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • matce lub ojcu
 • opiekunowi faktycznemu
 • osobie będącej rodziną zastępczą

Stały zasiłek z pomocy społecznej

Stały zasiłek (520 zł miesięcznie) przysługuje osobie bezrobotnej, a opiekującej się dzieckiem, które jest uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego. Ale uwaga! Dochód rodziny nie może przekraczać dwukrotnego dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (czyli 623 zł netto w przeliczeniu na osobę).

Bezpłatne przejazdy

Dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom przysługuje prawo do bezpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego (PKS,PKP). Uprawnienie to dotyczy przejazdów z miejsca zamieszkania do: przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem.

Dokumentami, które uprawniają do tego typu ulg jest zaświadczenie lekarskie, legitymacja niepełnosprawnego, a dla rodzica – dokument dziecka.

Dodatkowy urlop wychowawczy

Jeżeli z powodu stanu zdrowia dziecko wymaga osobistej opieki rodzica przysługuje mu dodatkowy urlop wychowawczy w wymiarze do trzech lat (wykorzystany do 18 roku życia dziecka).

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Kiedy rodzic musi zaopiekować się swoim dzieckiem i rezygnuje z pracy lub jest na urlopie bezpłatnym, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez okres sprawowania opieki.

Uprawnienia w zakresie świadczeń oświaty

Jeśli Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zdiagnozuje problemy niepełnosprawnego dziecka może zostać ono objęte wychowaniem przedszkolnym do 10 roku życia.

Prawa dzieci niepełnosprawnych3

System oświaty zapewnia dzieciom niepełnosprawnym:

 • możliwość pobierania nauki we wszystkich rodzajach przedszkoli oraz typach i rodzajach i szkół oraz ośrodkach zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami
 • umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów
 • możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej
 • dostęp do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych

Informacji o przysługujących rodzicom uprawnieniach udziela lekarz opiekujący się dzieckiem niepełnosprawnym lub przewlekle chorym. Można także zwrócić się do Rehabilitacji Społecznej np. w Centrum Zdrowia Dziecka. W sytuacjach wymagających wsparcia psychologicznego rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą korzystać z pomocy psychologa, terapeuty lub psychiatry w ramach NFZ.

Tabela świadczeń społecznych dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem

Świadczenie Kwota
zasiłek rodzinny

 

77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 lat

106 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 6 do 18 lat

115 zł miesięcznie na dziecko w wieku od 19 do 24 lat

 

dodatek do zasiłku rodzinnego 170 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci

 

dla samotnej matki/ ojca

 

Na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci

 

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 

400 zł miesięcznie w przypadku opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek ten przysługuje przez 72 miesiące.

 

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia

 

1000 zł wypłacane jednorazowo
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 

100 zł przysługuje jednorazowo w danym okresie zasiłkowym

 

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielorodzinnej

 

80 zł miesięcznie przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

 

dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 

90 zł miesięcznie z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły – 50 zł miesięcznie z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania

 


@ śledź nas na instagramie
powrót do góry